VÔ THẦN TRONG PHẬT GIÁO

VÔ THẦN TRONG PHẬT GIÁO:

Phật giáo chủ trương: Chư Pháp Vô Ngã (tức là: tất cả mọi sự vật, hiện tượng đều là vô ngã)

Phật giáo quan sát thế giới từ góc độ nhân duyên, nhân quả, phủ nhận sự tồn tại của đấng thần linh và linh hồn chủ tể vĩnh hằng. Mọi sự thành bại, thịnh suy đều do quy luật nhân duyên – nhân quả, không phải do một đấng thần linh chủ tể nào quyết định.

  • Quan điểm Vô Thần của học thuyết duy vật: mang tính phủ định tuyệt đối, không tin vào sự tồn tại của Quỷ Thần ở bên ngoài thế giới con người và phủ định sự tiếp nối của cuộc sống sau khi chết.

Quan điểm Vô Thần của Phật giáo: tuy phủ định sự tồn tại của các vị thần chủ tể và linh hồn vĩnh hằng, nhưng lại khẳng định sự sống là bất diệt (bất diệt trong trạng thái biến đổi vô thường, nối tiếp không ngừng dưới sự chi phối của quy luật nhân quả). 

(Thầy Trần Minh Sơn – Thế Sơn, Mr. Paint)

Leave Comments

0983 489 802
0983489802